•    
       
        • نشست خبری اصحاب رسانه با مدیر عامل طلای زرشوران و بازدید از مجتمع ۹۵/۰۵/۰۶