•    
       
        • جلسه پرسش و پاسخ متقاضیان سرمایه گذاری در پهنه آباده – جازموریان ۹۶/۱۰/۱۹