•    
    
    • کسب رتبه اول ارزشیابی شاخصهای اختصاصی
     • مرجع ارائه دهنده: وزارت صنعت، صنعت و معدن
    • گواهینامه ها و مجوزها