•    
    
    • گواهینامه ها و مجوزها

    • گواهی نامه #توسعه مدیریت#
     • مرجع ارائه دهنده: مرکز تحقیقات توسعه مدیریت